فرمانداری،خمینی شهر،حسن سلیمی،بهرامیان ،شرکت توزیع برق

برگزاری جلسه در خصوص گذر از پیک برق سال۱۴۰۱

۲۲ خرداد ۱۴۰۱

Skip to content