شورای اداری،ساداتی نژاد،سلیمی،خمینی شهر

شورای اداری شهرستان خمینی شهر با حضور دکتر ساداتی نژاد نماینده ویژه رئیس محترم جمهور و وزیر جهاد کشاورزی

۲۷ خرداد ۱۴۰۱

Skip to content