فرمانداری خمینی شهر
خانه
سند ملي توسعه
جمهوري اسلامي ايران



سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور



سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان



سند ملي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان





اصلي ترين قابليت هاي توسعه استان

1- موقعيت مكاني ويژه استان ( قرار گرفتن استان در مركز كشور و در مسير راههاي ترانزيتي شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب و همجواري با 8 استان ديگر).



2- وجود پتانسيل‌هاي قوي كارآفريني روبه رشددر بخش هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.



3- وجود نواحي پتانسيل دار معدني ( بهره‌مندي از منابع سرشار معادن فلزي ، غير فلزي و سنگهاي تزئيني ـ ساختماني و ساير كاني هاي داراي ارزش افزوده بالا).



4- وجود منابع مالي سرريز حاصل از سرمايه‌گذاري هاي گذشته.



5- برخورداري از جاذبه هاي گردشگري گوناگون تاريخي ، طبيعي و انسان ساخت با ارزش ملي و فراملي بعنوان يك قطب گردشگري كشور.



6- وجود مزيت هاي فرهنگي اعم از ميراث غني مكتوب تاريخي ، آثار ارزشمند هنري ، معماري و شهرسازي ، هنرمندان وانديشمندان فرهنگي مؤثربر تعاملات در سطح كشور و جهان و جايگاه منحصر به فرد شهر اصفهان در تعاملات فرهنگي و هنري جهان.



7- وجود پتانسيل‌ها و زيرساختهاي نسبتا" توسعه يافته محرك گسترش فعاليتهاي اقتصادي (راه ، شبكه انتقال انرژي برق ، خطوط انتقال گاز و نفت، شبكه مخابراتي ، شبكه بانكي و ...).



8- وجود مؤلفه هاي اجتماعي تسريع كننده مناسبات اقتصادي ، اجتماعي (پيشينه مذهبي و ديني پايدار ، سيستم هاي مالي غير رسمي قوي، اخلاق حرفه‌اي، اصناف داراي تجربه غني، نهادهاي اجتماعي خود ضابطه‌مند غيررسمي، ظرفيت‌هاي علمي وتخصصي و...).



9- وجود منابع طبيعي و اقليمي متنوع بعنوان زير ساخت محرك فعاليت هاي اقتصادي ( با تاكيد ويژه بر بخش كشاورزي و محيط زيست).



10- وجود سرمايه هاي انساني(ظرفيت هاي علمي ،هنري ،فني،تخصصي،مديريتي و...) انباشت شده بعنوان مكمل فعاليت هاي سرمايه گذاري در راستاي اقتصاد دانائي محور.



11- وجود دانشگاههاي مادر تخصصي و مراكز متعدد آموزش عالي، اولين شهرك علمي و تحقيقاتي و مؤسسات تحقيقاتي گوناگون ، بعنوان مراكز توليد علم و فناوري



12- استقرار واحدهاي بزرگ صنعتي داراي اهميت ملي نظير مجتمع فولاد مباركه ، ذوب آهن و .... در استان.



13- وجود بخش غير دولتي(تعاوني و خصوصي) توانمند زمينه ساز جذب سرمايه گذار خارجي.



14- توانمندي هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي زنان به عنوان بخش عمده اي از منابع و سرمايه‌هاي انساني استان.



15- نقش برجسته استان در توليد ، ذخيره و انتقال انرژي در كشور.



16- همجواري با حوزۀ منابع تامين آب زاگرس مركزي به عنوان منابع بالقوه و بالفعل تأمين آب مورد نياز صنايع، كشاورزي و دشت مركزي اصفهان.



17- وجود توانمندي قوي در زمينه رشته هاي صنايع دستي .













عمده ترين تنگناها و محدوديت هاي توسعه استان









1- عدم تناسب زير ساخت‌هاي اقتصادي با الزامات توسعه استان نظير :



عدم تناسب ظرفيت شبكه‌هاي حمل ونقل ( زميني ، ريلي وهوايي)



ناكافي بودن امكانات ، تجهيزات و تأسيسات مورد نياز بازرگاني ( انبار ، سيلو ، بارانداز و ...)



كمبود تأسيسات و تجهيزات گردشگري و مراكز اقامتي





2- وجود موانع اجتماعي – فرهنگي در توسعه فعاليت هاي گردشگري.



3- فقدان زيرساخت‌هاي نرم افزاري وسخت افزاري مناسب در زمينه فعاليت‌هاي گردشگري استان.



4- كمبود سيستم‌هاي حمايتي ( زيربناهاي مكمل) جهت هدايت و تكميل زنجيره توليد در بخش صنعت

به منظورايجاد ارزش افزوده بالاتر.



5- عدم وجود بسترهاي مناسب جهت تلفيق و هم افزائي مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي براي تسريع در روند توسعه استان.



6- فقدان فناوري مناسب‌‌و‌مطابق با استانداردهاي بين المللي براي رقابت در‌ بازارهاي جهاني در فعاليت‌هاي اقتصادي استان.



7- توزيع نا متعادل منابع اقليمي و طبيعي محرك فعاليت هاي توسعه در پهنه استان.



8- محدوديت كمي و كيفي منابع آب سطحي و زيرزميني.



9- كمبود نزولات آسماني ، دوره خشكسالي طولاني و پراكنش نامناسب زماني و مكاني بارش ها.



10- كويري و بياباني بودن گسترة وسيعي از استان و روند رو به افزايش آن.



11- فقدان نهادهاي خود انگيخته غير‌دولتي در‌جهت اجرائي نمودن ايده‌هاي خلاق و‌ايجاد ارتباط دانش و فن.



12- عدم وجود فضاي قانوني مناسب و امن جهت جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي .



13- وجود انحصار دولتي در فعاليت هاي اقتصادي.



14- نارسايي سازوكارهاي حقوقي پشتيبان فعاليت‌هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.



15- عدم تناسب نهادهاي پولي و مالي و سازوكارهاي مرتبط با نيازهاي كارآفريني.



16- كمبود زيرساخت‌هاي مؤثر در پي‌جويي و شناسايي كاني‌هاي معدني.



17- فقدان سازوكار مناسب جهت هدايت منابع مالي سرريز به سرمايه‌گذاري در استان.





















اصلي ترين مسائل استان







1- آلودگي هاي شديد آب ، هوا و خاك و ساير مشكلات زيست‌محيطي در منطقه مركزي استان و كلانشهراصفهان



2- در معرض خطر قرار داشتن آثار، باستاني ابنيه و بافت‌هاي تاريخي و جاذبه‌هاي گردشگري و كمبود سرمايه‌هاي لازم براي حفظ، احيا و گسترش آنها



3- كمبود فضاهاي فرهنگي و هنري ( موزه‌ها ، تالارها ، پژوهشكده‌هاي هنري و فرهنگي ...) متناسب با نيازها و قابليت‌هاي استان .



4- در معرض خطر قرار داشتن ميراث فرهنگي ، هنرها و آثار هنري و صنايع دستي



5- ايفا نشدن نقش دولت بعنوان تسهيل گر سازوكارهاي اقتصادي



6- عدم تخصيص اعتبارات و سرمايه هاي ملي متناسب با الزامات توسعه استان



7- عدم تناسب عرضه منابع انساني متناسب با نيازهاي بازار كار .



8- نامتوازن بودن توزيع امكانات زيربنايي و اقتصادي در پهنة استان به ويژه مناطق غربي ، شرقي، شمال شرقي و جنوب غربي وتوسعه نيافتگي و فقر اقتصادي اين مناطق.



9- فرسودگي تاسيسات و شبكه هاي زير بنايي.

10-استفاده نامناسب و بيش از ظرفيت از منابع طبيعي استان ( جنگل و مرتع و ...)



11- عدم تناسب نرخ روبه رشد زنان تحصيلكرده جوياي كار با فضا و ديدگاه حاكم بر بازار كار.



12- فقدان روش هاي كاربردي در جهت به فعل درآوردن سرمايه انساني از طريق مرتبط نمودن سرمايه‌هاي اقتصادي و انساني



13- تكميل نبودن زنجيره‌هاي توليد در بخش معدن و كشاورزي ( صنايع فرآوري مواد معدني و صنايع تبديلي كشاورزي)



14- افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي و خلاء پرورش استعداد هاي جوان



15- بهره برداري غير اصولي از منابع آب ،پائين بودن راندمان آبياري ، عدم پيش بيني سهم آب به منظور توسعه آبزي پروري و كارآ نبودن سيستم هاي آبرساني



16- عدم رشدكافي سرمايه گذاري در بخشهاي اقتصادي و در نتيجه عدم تعادل در عرضه وتقاضاي نيروي كار وافزايش بيكاري.



17- عدم تناسب قوانين و ضوابط تقسيمات كشوري با انتظارات مردم و توازن مناطق استان .



18- عدم كارآيي تقسيمات كشوري در راستاي ايجاد توازن مناطق استان.



19- كمبود منابع آب لازم براي توسعه فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي



20- كاهش منابع ذخائر آبي و بحراني شدن وضعيت سفره‌هاي آب زيرزميني



21- خرد بودن اراضي كشاورزي و وجود موانع اجتماعي و قانوني در يك پارچه سازي آنها .



22- نبود مديريت يكپارچه در امر مديريت شهري جهت تحقق طرحهاي مصوب شهري و منطقه‌اي.



23- عدم تعادل و توازن در برخورداري از خدمات اجتماعي ، زيربنايي و ... در شهرهاي استان.



24- عدم تناسب توزيع فضايي جمعيت و فعاليتها با توانهاي اكولوژيكي.



25- تخريب شديد منابع طبيعي و زيست محيطي.



26- تمركز جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي در منطقه مركزي به ويژه كلان شهر اصفهان.



27- قرار گرفتن در مسير عبور قاچاق مواد مخدر و كالا .



28- تبديل اراضي مستعد كشاورزي حاشيه شهرها به ساخت و ساز.



29- پراكندگي جغرافيايي مناقطق روستايي استان.











اهداف بلند مدت توسعه استان

با توجه به قابليتها، تنگناها و سطح توسعه يافتگي استان ، توسعه آن چند وجهي بوده و بر پايه توليد و توسعه علم و فنآوري در فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ( گردشگري ، صنعت ، خدمات برتر و كشاورزي ) و افزايش سهم استان در تعاملات ملي وفراملي استوار خواهد بود. بدين‌ترتيب اهداف بلند مدت توسعه استان عبارتند از :



1- ارتقاء نقش و سهم استان در تحقق اهداف و سياست‌هاي توسعه ملي و دستيابي به رشد اقتصادي مستمر.



2- ارتقاي سطح سلامت و بهداشت جامعه



3- ارتقاء شاخص‌هاي زيست محيطي استان در جهت تحقق توسعه پايدار.



4- دستيابي‌به رقابت‌پذيري مطلوب در عرصه‌هاي اقتصادي ملي و بين‌المللي در زمينه فعاليت‌هاي محوري توسعه استان .



5- تبديل استان به يكي از كانون‌هاي اصلي توليد دانش ، هنر و فنآوري برتر و نوين در سطح كشور .



6- ارتقاء نقش فرهنگي ، علمي و هنري استان در تعاملات ملي وبين‌المللي.



7- تقويت ، تعميق و ترويج هويت اسلامي – ايراني در فرايند توسعه استان



8- تقويت و تجهيز صنعت گردشگري در سطح استانداردهاي بين‌المللي و تبديل استان به عنوان قطب گردشگري كشور.



9- توسعه صنايع با فنآوري بالا وغير آلاينده و بهره‌برداري از قابليت‌هاي معدني و صنايع فرآوري معدني .



10- توسعه صدور خدمات فني ، مهندسي ، تخصصي درماني و دانش محور.



11- توسعه پايدار كشاورزي و صنايع تكميلي و تبديلي مرتبط با بخش كشاورزي.



12- حفظ ، اصلاح ،احياء و بهره‌برداري بهينه از منابع پايه ، ذخاير ژنتيكي و منابع طبيعي.



13- تأمين مواد غذايي با كيفيت با توجه به رشد جمعيت .



14- تامين و انتقال آب و بهره‌برداري اصولي از آن در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي .



15- تقويت و گسترش شبكه‌هاي حمل و نقل متناسب با شرايط توسعه .



16- ايجاد ، توسعه و ارتقاء مشخصات محورهاي ارتباطي استان.



17- ساماندهي‌فضايي فعاليت‌ها‌و‌استقرارجمعيت در‌مجموعه شهري اصفهان با‌رعايت ملاحظات زيست‌محيطي.



18- ارتقاء و حفظ ارزش‌هاي فرهنگي و ويژگي‌هاي هويتي و متناسب سازي زمينه‌هاي گذران اوقات فراغت براي اقشار مختلف جامعه .



19- ايجاد تعادل در توزيع امكانات و زيربناهاي اقتصادي در پهنه جغرافيايي استان.



20- توسعه متوازن كانون هاي جمعيت شهري ،روستائي و عشايري



21- فراهم نمودن زمينه‌هاي مشاركت عموم مردم در فرآيند توسعه استان به ويژه زنان و جوانان



22- تقويت نقش بين منطقه‌اي استان و پذيرش نقش محوري در زمينه مسائل امنيتي واضطراري با توجه به مركزيت جغرافيايي استان در سطح كشور.



23- تحكيم پايه‌هاي فرهنگي و توجه به تحولات نگرشي در سياست‌گذاري هاي مرتبط.



24- تربيت و پرورش انسان ماهر ، دانا ، خلاق ، نوآور ، كارآفرين ، توانمند و مشاركت جو در فرآيندهاي توليدي ، اجتماعي و فرهنگي .



25- ارتقاء سطح خدمات بازرگاني به عنوان مكمل فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري.



26- افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد.







راهبردهاي بلند مدت توسعه استان



1- ارتقاء نقش بخش غير دولتي(تعاوني وخصوصي) در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ها متناسب با سهم اين بخش در فعاليتها و برنامه‌هاي توسعه استان.



2- ايجاد سازوكارهاي مناسب حقوقي و قضايي براي حمايت ويژه از كارآفرينان.



3- تجهيز و گسترش الزامات شناسايي و پي‌جويي كاني‌هاي معدني با ارزش افزوده بالا.



4- سياستگذاري براي هدايت منابع سرريز حاصل از سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته استان.



5- ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط با تأكيد برهم‌پيوندي با صنايع بزرگ و استراتژيك .



6- انجام هزينه‌هاي زيربنايي و اجراي سياستهاي مشوق جهت كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي وتعاوني .



7- ارتقاء ظرفيت شبكه‌هاي ارتباطي با استانهاي همجوار ( اعم از زميني ، ريلي و هوايي).



8- توسعه ، تجهيز و تقويت مناطق و راسته هاي مستعد در عرصه‌هاي مختلف گردشگري .



9- ارتقاء سطح مديريت ، معرفي و بازاريابي جاذبه‌هاي گردشگري استان در ابعاد ملي و فراملي.



10- حفظ ، احياء و ساماندهي آثار و ابنيه فرهنگي و تاريخي.



11- تجهيز شهر اصفهان به عنوان كانون‌ اصلي فرهنگي ،هنري ،علمي به مركزيت برگزاري همايش ها و رويدادها در سطوح ملي و فراملي.



12- ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت توسعه مشاركت‌هاي مردمي در تشكل‌هاي اجتماعي و فرهنگي.



13- افزايش كارآيي دولت در راستاي كاهش هزينه‌هاي مبادله در فعاليت‌هاي اقتصادي.



14- بهره‌گيري از مديريت شايسته و هماهنگ در بخش‌هاي خصوصي ، عمومي و تعاوني در فعاليت‌هاي توسعه و به كارگيري مطلوب سرمايه انساني.



15- بستر سازي جهت انتقال تكنولوژي روز آمد.



16- گسترش فنون نوين تجارت و بازرگاني در فضاي الكترونيكي.



17- تقويت زمينه هاي حقوقي و اجرائي در جهت سازماندهي نهاد هاي غير دولتي وتعاوني‌هاي توليدي وخدماتي و حضور سازمان يافته آنان در مراجع سياستگذاري و تصميم گيري استان.



18- ايجاد و توسعه مراكز پژوهشي ، تحقيقاتي و طراحي مهندسي در راستاي هم پيوندي بين نيازهاي صنعت و نتايج تحقيقات بر اساس محوريت تقاضاي صنايع.



19- نوسازي فرآيند داخلي نظام‌هاي آموزشي با تأكيد بر پرورش، اخلاقيات ، روحيه جستجوگري وخلاقيت .



20- پيش‌بيني برنامه‌هاي مناسب جهت بكارگيري امكانات و ظرفيت‌هاي استان با توجه به توان دفاعي استان.



21- حفظ و گسترش توانمنديهاي محيطي استان به عنوان يكي از عوامل توسعه پايدار.



22- گسترش سازوكار مناسب براي شناخت نارضايتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي در سطح جامعه و تمهيدات لازم براي كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي و كاهش هزينه‌هاي امنيتي و قضائي.



23- واگذاري امور مربوط به تدوين ضوابط ونظارت در زمينه هاي حرفه اي به نهادهاي صنفي و مدني.



24- همسان سازي ضوابط و مقررا ت براي فعاليت هاي اقتصادي دولت ، بخش خصوصي و تعاوني در امور غير حاكميتي.



25- افزايش بهره‌وري فعاليت‌هاي كشاورزي، گسترش صنايع تبديلي و روش‌هاي نوين بهره‌برداري در بخش كشاورزي در مناطق مستعد استان .



26- حفظ و توسعه محدوده‌هاي زيست‌ محيطي و تثبيت شن‌هاي روان و جلوگيري از عوامل بيابانزايي .



27- ممنوعيت تغيير كاربري و محدوديت بارگذاري صنايع آلاينده و غير مرتبط در نواحي كشاورزي.



28- انتقال آب از حوضه‌هاي مجاور ، كنترل و ذخيره‌سازي آبهاي سطحي با استفاده از روش‌هاي مناسب و در نظر گرفتن شرايط پايين دست .



29- كنترل و كاهش تدريجي بهره‌برداري از منابع آب ‌هاي زيرزميني در دشت‌هاي ممنوعه.



30- اصلاح الگوي مصرف آب در فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي.



31- توسعه، تقويت و تجهيز فعاليت‌هاي اقتصادي، زيرساخت‌ها ، تسهيلات و خدمات شهري با اولويت شهرهاي متوسط و كوچك مستعد با هدف توازن توسعه در پهنه استان .



32- جهت گيري به سمت ايجاد زيربناها و تجهيز و نوسازي اراضي در بخش كشاورزي.



33- تقويت نقش استان به عنوان يكي از كانون‌هاي اصلي فرهنگي ،ورزشي ، هنري و علمي و مركزيت برگزاري همايش‌ها و رويدادها در سطوح ملي و فراملي.



34- تجهيز مجموعه شهري اصفهان به نظام آموزشي و تحقيقاتي كارآمد و مجتمع‌هاي قوي پژوهشي فنآوري ، آموزش و خدمات تخصصي درماني ، توليدي و بازرگاني در تعامل همه جانبه با سطوح ملي و فراملي.



35- رقابتي نمودن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در مؤسسات آموزش عالي .



36- تشكيل واحد هاي مشاوره(فني ومهندسي ، مديريت ،فرهنگي و هنري ورزشي ، بازاريابي و...)

و واحد‌هاي تحقيق و توسعه در مناطق صنعتي و قطب‌هاي هنري و تاريخي.



37- حذف و ممانعت از شكل گيري انحصارات در فعاليت هاي اقتصادي(به استثناي انحصار طبيعي).



38- پالايش و بازنگري در قو ا نين محدود كننده ،هزينه ا فزا و ناهمگون در زمينه جذب سرمايه خارجي.



39- بكارگيري روش هاي مؤثر جهت كاهش آلودگي منابع آب و خا ك.



40- ايجاد تعادل دام و مرتع جهت جلوگيري از تخريب مراتع و منابع طبيعي استان.



41- حفظ ، احياء و توسعه پوشش‌هاي مرتعي و جنگلي و جلوگيري از پيشروي كوير و بيابان.



42- بكارگيري فناوري هاي روزآمد نظير نانو تكنولوژي ، بيو تكنولوژي و اكواپونيك در توليد محصولات صنعتي و كشاورزي .



43- اصلاح ساختار نظام بهره‌برداري و مديريت اراضي كشاورزي.



44- توسعه شهرك‌هاي علمي و پارك‌هاي فنآوري .



45- توسعه و تنوع موقعيت‌هاي اشتغال و خدمات رساني در نواحي روستايي و عشايري استان.



46- تمهيد سازوكارهاي مناسب جهت ايجاد فضاي حقوقي و اجتماعي متناسب با نيازها ، مطالبات وتوانمنديهاي زنان.



47- گسترش شبكه‌هاي جاده‌اي، ريلي و هوايي استان و ترغيب بخش خصوصي ( داخلي و خارجي) به مشاركت در سرمايه‌گذاري براي توسعه شبكه‌هاي حمل و نقل.



48- افزايش كمي و كيفي شبكه‌هاي فرعي آبياري در جهت استفاده چند منظوره از منابع آب .



49- توسعه مشاركتهاي مردمي و تقويت بخش خصوصي در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي.



50- توسعه فناوري اطلاعات ، منابع انساني و امور پژوهشي آموزشهاي فني و حرفه‌اي.







سياست هاي اجرايي توسعه استان



1- اعمال تشويق‌هاي لازم جهت ايجاد و توسعه تجارت در فضاي الكترونيكي.



2- كاهش تصدي گري دولت در امر جابجايي بار و مسافر.



3- استاني نمودن فرآيند مديريت‌هاي بخش حمل و نقل و ارتقاء ظرفيت علمي مديريت منابع.



4- دستيابي به اندازه و شكل مناسب شبكه عبور و مرور و تجهيزات مطلوب شهري و حمايت از پروژه‌هاي موثر در روان سازي ترافيك شهري .



5- تمهيد سازوكارهاي ايجاد ستادامداد و نجات منطقه مركزي كشور در استان .



6- ارتقاء سطح نگهداري، بهسازي و نوسازي راهها .



7- شفاف سازي روشها و رويه‌هاي پاسخگويي در سطوح و فرآيندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري .



8- حمايت و تشويق دستگاههاي دولتي ،تعاوني وخصوصي در راستاي اصلاح سازمان‌ها، مهندسي مجدد فرآيندها و بهبود روش‌ها با تكيه بر افزايش بهره‌وري.



9- تاكيد بر اجراي مؤثر قانون حمايت از حقوق مالكيت معنوي.



10- حمايت از تشكيل واحدهاي مشاوره ( فني و مهندسي، مديريت ، بازاريابي و...) و همچنين واحدهاي تحقيق و توسعه در مناطق صنعتي .





11- حمايت از ايجاد و راه اندازي تشكل‌هاي صادراتي .



12- حمايت از توسعه انبارهاي عمومي.



13- رقابتي كردن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در مؤسسات آموزش عالي در راستاي تقاضامحور نمودن اين فعاليت‌ها.



14- پيشنهاد لغو قوانين مغاير و تدوين مقررات در يك فضاي متجانس .



15- ايجاد مشوق ‌ها و انگيزه‌هاي موثر براي تجهيز منابع داخلي بنگاههاي توليدي در امر سرمايه‌گذاري.



16- ايجاد صندوق‌هاي خاص سپرده‌گيري براي رشته‌ فعاليت‌هاي معين با تاكيد بررشته فعاليت‌هاي صنعتي نوين با استفاده از رديف‌هاي بودجه‌اي و منابع داخلي بانك توسعه صنعت و معدن ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير منابع.



17- ارائه كمك‌ها و راهنمايي‌هاي فني و مديريتي به صنايع كوچك و متوسط و ساماندهي ارتباط اين صنايع با صنايع بزرگ .



18- حمايت مالي و معنوي از كارآفرينان در راستاي تبديل ايده‌هاي ارزشمند به طرح‌هاي اقتصادي و اجرايي نمودن آنها.



19- جهت گيري حمايت از سرمايه‌گذاريها در مرحله بهره‌برداري بجاي مرحله ايجاد.



20- حمايت از تشكل هاي موجود صنايع دستي و ايجاد تشكل هاي جديد در راستاي توسعه ، ترويج و تقويت صنايع دستي.



21- افزايش حمايت هاي دولت در جهت ارتقاي سطح خدمات رساني و حمايت از هنرمندان و صنعتگران درسطح ملي و بين المللي.



22- ايجاد زيرساخت هاي اساسي توسعه صنعتي در راستاي استفاده از صرفه‌هاي اقتصادي در مناطق

غير برخوردار مستعد توسعه صنعتي .



23- توسعه شمول استاندارد ( اجباري و تشويقي ) جهت ارتقاي كيفيت محصولات



24- توسعه آموزش هاي فني و حرفه‌اي در نقاط توسعه نيافته استان( صنعتي ، كشاورزي ، هنري و ...).



25- حمايت از توسعه فرهنگ مشاوره و پژوهش در جامعه و هدايت ظرفيت مشاورين ، طراحان و پيمانكاران به جهت هم افزائي و ارتقاء كارائي سرمايه گذاري هاي انجام شده.



26- هم پيوندي دانشگاه و صنعت ومعدن در زمينه هاي طراحي ساخت ،طراحي مهندسي،فرايند هاي توليد،شناسائي ، پي جوئي و استخراج ذخائر معدني .



27- تدوين مجموعه هاي سياستي – حمايتي جامع جهت توسعه سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي.



28- ايجاد سازو‌كارهاي مناسب جهت واگذاري امور مربوط به صنايع مادراستراتژيك به نهادهاي عمومي، خصوصي و تعاوني استان.



29- حمايت از بسترسازي سرمايه گذاري در مناطق روستائي و كمتر توسعه يافته.



30- ايجاد سازو كارهاي مناسب جهت اطلاع رساني در زمينه بازاركار.



31- توسعه كار شايسته به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توليد.



32- ايجاد حلقه‌هاي تكميلي از معادن تا صنايع معدني و فر‌آوري به عنوان محصول درراستاي افزايش ارزش افزوده كاني‌هاي معدني .



33- ايجاد نظام يكپارچه علمي و فني در جهت اقتصادي نمودن فعاليت‌هاي معدني و زمين شناسي.



34- تامين شرايط مناسب بهره‌برداري و توليد در معادن و واحدهاي فرآوري مواد معدني در جهت ايجاد حداكثر ارزش افزوده .



35- حمايت از انجام فعاليت نهادهاي مؤثر در توسعه، پي‌جويي و بهره‌برداري از معادن ( نهادهاي كارآفرين معدني).



36- جهت گيري به سمت روش هاي نوين جهت استفاده كارا از منابع محدود نظير كشـت‌هاي گلخانه‌اي، نهالستان‌هاي مدرن و ... در بخش كشاورزي.



37- يكپارچه سازي كشت همراه با مديريت مدرن و پيشرفته .



38- برنامه‌ريزي توليد محصولات كشاورزي با توجه به قابليت مناطق.



39- حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنايع تبديلي و تكميلي و تأمين اعتبارات مورد نياز ارزي و ريالي.



40- تهيه و اجراي برنامه‌هاي مديريت خشكسالي و سيلاب.



41- ارتقاء سطح نگهداري ، بهسازي ، نوسازي امكانات فيزيكي و سرمايه‌گذاري هاي انجام شده .



42- ايجاد وتقويت همكاري‌هاي ملي ، منطقه‌اي و بين‌المللي.



43- استفاده از روشهاي نوين در معرفي و اطلاع رساني جاذبه‌هاي گردشگري استان در سطوح ملي وبين‌المللي.



44- واگذاري امور مربوط به توسعه فعاليت‌هاي مربوط به گردشگري و ميراث فرهنگي به نهادهاي تصميم‌‌گيري استان .



45- فعال كردن مزيت‌هاي فرهنگي و تاريخي براي حضور موثر ميراث فرهنگي استان در بازارهاي ملي و بين‌المللي .



46- منطقي نمودن آرايش فضا و فعاليت در محدوده كلانشهر اصفهان.



47- افزايش حمايت هاي دولت از بخش خصوصي و تعاوني به منظور توسعه فعاليت هاي گردشگري.



48- تدوين ساز و كارهاي مناسب جهت ارتقاء سطح خدمات رساني به گردشگران در سطح ملي و بين المللي.



49- جهت گيري فعاليت‌هاي توليد و توزيع محصولات فرهنگي براساس مؤلفه هاي اقتصادي .



50- تدوين مجموعه هاي سياستي مناسب و كارا در راستاي پويائي و شكوفائي استعدادهاي تاريخي و ميراث فرهنگي.



51- رعايت دقيق مشخصات فني و انجام نظارت و كنترل كيفي در زمان اجراي پروژه‌هاي عمراني .



52- واگذاري كامل سياستگذاري فعاليت‌هاي مربوط به تصدي هاي اجتماعي ارائه خدمات به شوراهاي اسلامي شهر و روستا.



53- حركت درراستاي حرفه‌اي نمودن مديريت جهت استقرار نظام شايسته سالاري .



54- تلاش در جهت واگذاري بخشي از اختيارات نهادهاي فرهنگي ، هنري ، اجتماعي كشور به سازمانهاي استاني ذيربط .



55- ايجاد ساز و كارهاي مناسب جهت صدور خدمات اعم از خدمات علمي، درماني و ترويجي با تاكيد ويژه بر خدمات مبتني بر دانش.



56- تمهيدات مناسب جهت تشويق بخش خصوصي در راه‌اندازي بيمارستان يا واگذاري خدمات بهداشتي درماني به اين بخش در مناطق محروم .



57- افزايش بهره‌وري در فرآيند گردش و بكارگيري منابع مالي سازمان‌هاي بيمه‌اي از طريق حرفه اي نمودن فعاليتها.



58- افزايش سطح آمادگي ‌هاي جسماني به شكل گسترده به خصوص براي ايجاد ساز وكارهاي مناسب جهت افزايش سلامت جامعه از قبيل انجام معاينات دوره اي و ترويج ريز مغذي ها و مكمل هاي دارويي براي بيماري هاي اولويت دار به منظور كاهش هزينه هاي اجتماعي و ترويج ورزش همگاني و قهرماني .



59- بكارگيري شيوه‌هاي تبليغي جذاب براي توسعه برنامه‌هاي ديني و مذهبي .



60- حمايت از بخش خصوصي و سازمانهاي غير دولتي در پيشگيري و درمان اعتياد.



61- حمايت از نهادهاي فعال در زمينه آفرينش و ارائه آثار و فعاليتهاي فرهنگي و هنري زنان و جوانان.



62- فراهم كردن شرايط حضور و مشاركت زنان و جوانان در فعاليتهاي كليدي و عمده .



63- فراهم كردن زمينه هاي اشتغال زنان و جوانان در فعاليتهاي مديريتي، توليدي، اجتماعي و فرهنگي.



64- راه اندازي و فعال سازي صندوق سرمايه گذاري جوانان با هدف حمايت از ايجاد فرصت هاي شغلي .



65- ايجاد ساز و كارهاي لازم براي استفاده از منابع بخش تربيت بدني و ورزش متناسب با سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور و تدوين شاخصهاي عملكردي اين بخش بر اساس اين سند.



66- توسعه مراكز آموزش مديريت و توسعه ورزش با استفاده از تجربيات جهاني.



67- بررسي اثرات زيست‌ محيطي و جمعيتي در مكان‌يابي اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني و صنعتي .



68- ارائه تسهيلات جهت افزايش ضريب مكانيزاسيون وساير روشهاي نوين بهره برداري در بخش كشاورزي متناسب با مناطق مختلف .



69- حمايت از تشكل‌هاي توليدي كشاورزي در راستاي بهبود مديريت و تجهيز منابع.



70- تشكيل صندوق هاي ريسك در بخش كشاورزي و پژوهش و فناوري.



71- توسعه ، ترويج و حمايت از اجراي روش‌هاي بيابان زدايي و پيشگيري از گسترش كوير.



72- ايجاد ساز وكارهاي به كار گيري منطق اقتصادي در استفاده از منابع زيست‌ محيطي.



73- مهار آبهاي سطحي و تغذيه مصنوعي سفره‌هاي زيرزميني.



74- تدوين نظام نرخ گذاري با توجه جدي به مقوله اقتصاد آب و استفاده اقتصادي از آن .



75- بازنگري ر‌شته‌هاي دانشگاهي بر مبناي نيازهاي علمي – اقتصادي و بازار كار استان .



76- ايجاد و توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي به منظور استفاده از سرريزهاي علمي .



77- حمايت از موسسات دولتي،تعاوني و خصوصي فعال در زمينه آموزش‌هاي كاربردي



78- بكارگيري مديريت حرفه‌اي در نهادهاي دولتي به ويژه بخش بهداشت و درمان .



79- حمايت از توسعه حقوق بنيادين كار.



80- حمايت از توسعه گفتگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي در تنظيم روابط كار) سه جانبه گرائي(.



81- تاكيد بر رعايت مقاوله نامه هاي كار در پوشش سازمان بين المللي كار.



82- تاكيد بر استفاده از روش‌هاي علمي ، روز‌آمد و نظام يافته (‌نظير مهندسي ارزش) در انتخاب

پروژه هاي عمراني استان براساس محور‌هاي توسعه استان .



83- بسترسازي و حمايت از انتقال دانش و تكنولوژي در عرصه‌هاي بين المللي.



84-توسعه رشته‌هاي هنري و فرهنگي به منظور تأمين نيروهاي متخصص و مورد نياز در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي.



85- توسعه فرصت‌هاي برابر در جهت بهبود وضعيت مشاركت زنان و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي آنان.



86- افزايش اطمينان و اعتمادسازي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان.



87- توسعه تشكل‌هاي توليدي در بخش كشاورزي و حمايت از تشكل‌هاي موجود.



88- تخصيص وام‌هاي ترجيهي در بخش كشاورزي به منظور اجراي طرحهاي يكپارچه سازي اراضي ، مكانيزاسيون و آبياري تحت فشار .



89- منطقي نمودن ماليات ها و اجراي تخفيف هاي مالياتي در راستاي حمايت از توليد بخصوص در مناطق كمتر توسعه يافته.



90- سازمان دهي فرهنگي با محوريت امور مخاطبين از طريق اهميت دادن به رشد و توسعه فعاليت‌ها و ابزارهاي فرهنگي.



91- گسترش مشاركت مردمي در انجام فعاليتهاي فرهنگي.



92- تداوم و تعميق متعادل سازي نظام اسكان و فعاليت در سطح شهرهاي استان.



93- ارتقاء نقش و عملكرد شهر اصفهان به نقش درجه يك كلانشهر منطقه‌اي مركزي ايران.



94- تقليل ، پالايش و بهينه‌سازي فشار و بار نظام اسكان و فعاليت بر محدوده فعال اكولوژيك ناحيه مركزي استان.



95- بكارگيري متخصصين و اساتيد دانشگاه در ارائه آموزشهاي فني و حرفه‌اي .



96- استفاده از ظرفيتهاي بالقوه واحدهاي آموزشي و تهيه استاندارد فضا و تجهيزات آموزشي.



97- حمايت ‌هاي مالياتي و مديريتي از بخش تحقيقات و پژوهش.





اقدامات اولويت دار و محرك توسعه استان









1) وزارت صنايع و معادن :

1-1- ايجاد تمهيدات لازم جهت پشتيباني از واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع به جهت هم‌افزايي علمي و كاربردي و استقرار اين واحدها در پارك‌هاي فناوري علمي - تحقيقاتي استان .



2-1- ايجاد صندوق‌‌هاي خاص سپرده‌گيري ويژه فعاليتهاي صنعتي با تكنولوژيهاي نوين.



3-1- ايجاد قطب‌ صنعتي ريخته‌گري با سرمايه‌گذاري و توجه ويژه و مناسب جهت قطعات ريخته‌گري فوق سنگين و ايجاد حلقه‌هاي تكميلي شامل صنايع ماشين سازي و ... با لحاظ نمودن مسائل آمايشي و زيست محيطي.



4-1- تدوين طرح و برنامه جامع صنعت استان .



5-1- مطالعه توسعه صنعتي محور شرق و نيز ناحيه شهرضا و سميرم ... .



6-1- پوشش كامل نقشه‌هاي زمين شناسي 25000 : 1 و 50000 : 1 با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي وبكارگيري GIS در اكتشافات معدني تا پايان برنامه چهارم.



7-1- ايجاد و توسعه صنايع پائين دستي صنايع در مناطق مستعد غير برخوردار با بخشودگي هاي مالياتي و تخفيف هزينه‌هاي آب و برق به مدت ده سال.



8-1- ايجاد و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي و مواد غذايي در شهرستانهاي گلپايگان ، خوانسار ، داران و تيران جهت شكل‌گيري محور صنعتي گلپايگان – تيران و نيز شهرستان نطنز.



9-1- ايجاد و توسعه صنايع و فناوريهاي نوين در زمينه الكترونيك ومواد جديد (New Material ) و بهره‌برداري از دستاوردهاي علمي و فناوريهاي نوين.



10-1- ايجاد كارخانه پتروشيمي در شهرستان هاي حوزه زاگرس و صنايع پايين دستي آن در شهرستان هاي غير برخوردار استان .



11-1- ايجاد واحد هاي فرآوري مواد معدني در نواحي داراي پتانسيل هاي معدني استان .



12-1- ايجاد صنايع پايين دستي پتروشيمي در شهرستان هاي سميرم ، فريدن ، فريدونشهر ، چادگان و شهرضا با عنايت بر گذر خط لوله اتيلن از زاگرس .



13-1- شروع بهره‌برداري معادن پتاس خور حداكثر تا پايان سال اول برنامه و استحصال منيزيوم از شورابه‌هاي منطقه آران و بيدگل .



14-1- ايجاد و توسعه صنايع مرتبط با حمل و نقل ريلي ( ساخت واگنهاي باري و مسافري و ...).



15-1- راه‌اندازي واحدهاي سرب و روي در معدن نخلك و ايران كوه و واحد كانه آرايي در انارك.



16-1- كمكهاي فني ، مالي و بازاريابي جهت توسعه و ارتقاء نقش صنايع دستي در مجموعه فعاليتهاي اقتصادي استان.



17-1- تدوين و اجراي اسناندارد صنايع دستي استان در راستاي توسعه صادرات و حمايت از صنعت توريسم



18-1- بازنگري در منع استقرار صنايع در داخل شعاع 50 كيلومتري با هدف توسعه صنايع غير آلاينده .







2) وزارت كار و امور اجتماعي :



1-2- ايجاد سيستم و بانك اطلاع رساني بازار كار.



2-2- متناسب‌سازي اختصاص اعتبارات ورزشي كارگران با سهم درآمدهاي وصولي استان جهت ايجاد ، توسعه و تكميل مجموعه‌هاي فرهنگي و ورزشي كارگران.



3-2- تربيت نيروي كار ماهر باتأكيد بر گسترش آموزش فني و حرفه‌اي.



4-2- گسترش رشته هاي تخصصي فني و حرفه اي متناسب با نيازهاي بخش هاي اقتصادي .



5-2- استاندارد نمودن پايگاههاي آموزشي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي.



6-2- تمهيد لازم جهت صدور نيروي كار به خارج از كشور.



7-2- تدوين و تصويب آئين‌نامه‌هاي تأسيس مراكز كاريابي خصوصي.



8-2- احداث شهركهاي مسكوني كارگري در مناطق هم جوار شهركهاي صنعتي (مورچه خورت ، جي و سه‌راهي مباركه ).



9-2- كمكهاي مشاوره‌اي به سرمايه‌گذار بخش خصوصي به منظور توسعه استان ( روستايي و تعاوني‌).



10-2- تدوين قانون امنيت سرمايه‌گذاري و اشتغال.



11-2- مطالعه جايگزيني اشتغال افراد بيگانه.









3) وزارت نيرو :



1-3- اجراي سدهاي مخزني مطالعه شده در استان نظير قره قاچ سميرم ، سرداب ، گرموك ، آغچه، ميدانك ، تنگ چائيده ، گردنه خاكي و كمانه.



2-3- تكميل مطالعات و اجراي طرح هاي انتقال آب از رودخانه‌هاي بهشت آباد ، گوكان و خدنگستان جهت انتقال آب به فلات مركزي كشور.



3-3- تكميل و اجراي طرح‌هاي انتقال آب به شهرستانهاي در مسير انتقال آب .



4-3- تكميل و اجراي طرحهاي انتقال آب به شهرستانهاي گلپايگان ، خوانسار ، كاشان ، نائين و تيران و كرون.



5-3- اصلاح شبكه هاي آب شرب شهري و روستايي



6-3- احداث و تكميل شبكه و تصفيه‌خانه هاي فاضلاب نيمه تمام استان با اولويت شهرهاي واقع در سرچشمه و ساحل زاينده رود و با تأكيد بر نوسازي شبكه فاضلاب شهر اصفهان.



7-3- آزاد سازي حريم چاههاي مربوط به آب آشاميدني.



8-3- تكميل و اجراي طرح هاي آبرساني روستايي .



9-3- تكميل و اجراي شبكه و تصفيه خانه هاي فاضلاب روستايي با اولويت روستاهاي حاشيه زاينده رود.



10-3- اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي فشار متوسط و فشار ضعيف توزيع برق.



11-3- ساخت پنج نيروگاه گازي به روش BOO به ظرفيت 2500 مگاوات ( مكانيابي در چارچوب ملاحظات زيست محيطي و آمايشي).



12-3- تكميل نيروگاه BOT جنوب اصفهان ( چهلستون ) با لحاظ ملاحظات زيست محيطي.



13-3- توسعه پستهاي فشار قوي و خطوط انتقال به ويژه در ناحيه شرق استان ( تكميل رينگ ).



14-3- مطالعه و ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي و بادي در نقاط واجد شرايط .



15-3- تهيه و تدوين ضوابط نظام نرخ‌گذاري آب با توجه جدي به مقوله آب و استفاده اقتصادي از آن.



16-3- انجام مطالعات جامع حوضه‌هاي مختلف آبي استان براي احداث سدهاي مخزني.



17-3- اجراي طرحهاي استفاده از پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در توسعه نهالستانهاي جنگلي و فضاي سبز.



18-3- مطالعه و اجراي طرح ‌هاي تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب .



19-3- تكميل مطالعه تأمين آب به اصفهان بزرگ از محل سد زاينده‌رود به ميزان 5 متر مكعب.



20-3- مطالعه اجراي سدهاي مخزني اوره و طامه نطنز.





4) وزارت راه و ترابري :

1-4- اختصاص اعتبارات برنامه راهداري متناسب با طول راههاي همسنگ و زمان ساخت حداقل به ميزان5/1درصد راههاي موجود استان .



2-4- تكميل باند دوم محور اصفهان- نائين.



3-4- بهسازي محور نائين – انارك - خور – طبس.



4-4- احداث باند دوم كمربندي خميني شهر – نجف آباد.



5-4- تكميل كمربندي جنوب غرب اصفهان.



6-4- احداث كمربندي گلپايگان.



7-4- احداث تقاطع هاي غير همسطح سه راهي مباركه.



8-4- احداث تقاطع غير همسطح كمربندي جنوب شرق و جنوب غرب با جاده شيراز.



9-4- احداث باند دوم محور قلعه شور – سه راهي رحيم آباد.



10-4- احداث تقاطع هاي غير همسطح كنار گذركمربندي نجف آباد.



11-4- احداث پل سيمان سپاهان بر روي رودخانه زاينده رود.



12-4- احداث خط دوم كمربندي تيران .



13-4- احداث باند دوم مسير گلپايگان – موته.



14-4- مطالعه و بررسي اجراي پروژه راه‌آهن اصفهان – مباركه.



15-4- تعريض و بهسازي محور اصفهان – بهارستان.



16-4- احداث آزاد راه مباركه – ايرانكوه به بزرگراه اصفهان – شيراز.



17-4- احداث كمربندي جنوب داران .



18-4- احداث كمربندي دهاقان.



19-4- احداث كمربندي شمال شرق اصفهان.



20-4- احداث كنار‌گذر نائين.



21-4- بهسازي جاده شهرضا – نيك آباد- اژيه – ورزنه – ورتون – حبيب آباد – جاده تهران.



22-4- بهسازي جاده كاشان ـ نطنز و نطنز ـ مورچه خورت .



23-4- تكميل احداث باند دوم محور اصفهان – اردستان.



24-4- احداث آزاد راه اصفهان – گلپايگان.



25-4- احداث كنار‌گذر گلپايگان .



26-4- احداث كنارگذر خوانسار.



27-4- احداث باند دوم محور مباركه – شهرضا.



28-4- احداث كمربندي ورنامخواست.



29-4- احداث كنارگذر كاشان – آران و بيدگل .



30-4- اصلاح نقاط حادثه خيز محور تيران – داران و تيران – شهركرد.



31-4- اتمام پروژه‌ راه‌‌ آهن اصفهان – شيراز .



32-4- احداث و راه‌اندازي پروژه‌ راه‌ آهن اصفهان – فولادشهر ، كارخانه ذوب آهن ـ زرين شهر .



33-4- احداث و راه‌اندازي پروژه راه آهن سريع السير اصفهان – تهران.



34-4- مطالعات احداث راه‌ آهن اصفهان – خوزستان.



35-4- تكميل جاده آران و بيدگل به گرمسار و ورامين .



36-4- تكميل و تجهيز مجتمع فرودگاهي اصفهان.



37-4- دوبانده‌كردن محورهاي ارتباطي مراكز‌شهرستانهاي استان (منتهي به كريدورـ شمال جنوب‌و شرق و غرب).



38-4- احداث آزاد‌راه در محورهاي ارتباطي مركز استان با استانهاي مجاور‌و‌قطب‌هاي بزرگ صنعتي‌داخل استان.



39-4- دوبانده نمودن جاده ارتباطي سه راهي فريدونشهر به فريدونشهر.



40-4- تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط به نوسازي‌و‌‌توسعه ناوگان مسافري و باري استان درجهت كاهش متوسط عمر ناوگان مسافري به 5 سال و باري به 3 سال .



41-4- احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و پاسگاههاي پليس راه.



42-4- احداث و تكميل تير پاركها ، مجتمع‌هاي خدماتي و پايگاههاي فوريت پزشكي در آزاد راهها.



43-4- ايمن سازي پاسگاههاي پليس راه ( 10 مورد ) و مدارس حاشيه راهها ( 80 مورد).



44-4- دو خطه كردن راه آهن‌هاي موجود در محور شمال و جنوب.



45-4- تكميل و تجهيز ايستگاههاي هواشناسي به تعداد 10 ايستگاه.



46-4- به روزكردن سيستم هاي ماهواره اي با هدف افزايش صحت و دقت پيش بيني هاي هواشناسي .



47-4- احداث و تجهيز ايستگاه هواشناسي شهر اصفهان .



48-4- نصب رادار هواشناسي در استان اصفهان.





5) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:



1-5- تهيه و اجراي طرح جامع مركز برگزاري همايشها و رويدادهاي ملي ، جشنواره‌هاي ملي و بين‌المللي .



2-5- ايجاد مركز اصفهان شناسي و راه‌اندازي موزه مردم شناسي.



3-5- ايجاد مركز سنجش نگرشهاي فرهنگي و اجتماعي افرادجامعه.



4-5- انجام مطالعات ايجاد تالارهاي نمايش در شهرهاي اصفهان و كاشان.



5-5- اجراي طرح نظام آماري و اطلاعات شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي استان.



6-5- ايجاد و توسعه كتابخانه مجازي.



7-5- ايجاد مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري در مركز شهرستانهاي استان.



8-5- تكميل مجتمع فرهنگي آذر.



9-5- ايجاد پژوهشكده فرهنگ و هنر.









6) سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي :



1-6- مطالعه و اجراي طرحهاي جامع گردشگري استان شامل زاينده رود ، كوير ، اكوتوريسم ، ورود گردشگر به پاركها و مناطق حفاظت شده و احياي جاده ابريشم و تالاب گاوخوني، نطنز و...



2-6- مرمت و احياء اماكن تاريخي منحصر بفرد ( مجموعه نقش جهان و مسجد جامع).



3-6- تدوين و انتشار دايره‌المعارف آثار و ابنيه استان.



4-6- مطالعه و ايجاد مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي و ارائه خدمات علمي تحقيقاتي در شهرهاي اصفهان ، كاشان و نائين.



5-6- ايجاد بسترهاي مناسب جهت احداث دهكده‌هاي گردشگري در مناطق مستعد استان .



6-6- توسعه و تكميل محورهاي گردشگري زاينده رود، مناطق كويري و سردسير استان و توسعه سايت هاي گردشگري.



7-6- تأسيس پژوهشكده گردشگري در استان.



8-6- انجام مطالعات و پژوهشهاي مردم شناسي‌و مردم‌نگاري ، انسان شناسي زيستي و فرهنگ بومي مناطق استان.



9-6- اجراي طرحهاي پژوهشي باستان شناسي و شناسايي محوطه‌ها و تپه‌هاي تاريخي ( نطنز، تپه‌هاي سيلك كاشان ،‌آران و بيدگل و شرق استان ).



10-6- برقراري ارتباطات و مبادلات فرهنگي وهنري در سطح بين‌المللي.



11-6- اجراي طرح شناسايي و استرداد اموال فرهنگي استان در سطح ملي و بين المللي.



12-6- برگزار ي جشنواره‌ها و فعاليتهاي فرهنگي در شهرستانهاي استان.



13-6- استحكام بخشي بافت شهرهاي تاريخي .



14-6- ايجاد باغ موزه در شهرهاي اصفهان و كاشان.



15-6- برگزاري همايش هاي تخصصي و آموزش اصول و روش هاي ارتباط با جهانگردان .



16-6- تنظيم و ارائه برنامه هاي مدون از بدو ورود تا پايان سفر براي جهانگردان .



17-6- ايجاد مركز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در مركز استان.







7) وزارت جهاد كشاورزي :

1-7- تدوين و تصويب طرح كاربري اراضي در استان و اخذ پشتوانه‌هاي قانوني جهت اجرايي شدن آن .



2-7- اجراي طرح‌هاي بيابانزدايي و پيشگيري از گسترش كوير.



3-7- تدوين ضوابط وتصويب مقررات لازم براي اعمال مديريت و نظارت بر حفظ ، اصلاح و توسعه جنگل ها و مراتع استان .



4-7- اجراي طرح‌هاي آبخيزداري براي كنترل هرزآبها و سيلابها .



5-7- تعيين الگوي كشت براي مناطق مختلف استان و تدوين ضوابط نظارت بر اجراي آن.



6-7- گسترش كمي و كيفي بيمه‌هاي محصولات كشاورزي .



7-7- تكميل نواحي صنعتي در مناطق روستايي و عشايري به منظور جذب سرمايه‌گذاران ، افزايش توليد و كاهش ضايعات .



8-7- توسعه سيستمهاي كشت گلخانه‌اي و كمك به ايجاد زيربناهاي شهركهاي گلخانه‌اي و توسعه نهالستان هاي مدرن .



9-7- اصلاح و جايگزيني باغات درجه 2 و 3 استان در سطح 13 هزار هكتار.



10-7- ايجاد و تكميل مجتمع هاي دامداري در سطح استان.



11-7- ايجاد صندوق حمايت از سرمايه گذاري در بخش كشاورزي استان.



12-7- اجراي طرح‌هاي ساماندهي و اسكان عشاير.



13-7- مطالعه و هماهنگي در ساماندهي كانون هاي توسعه و اسكان عشاير شهرستان هاي اصفهان، سميرم ، شهرضا ، فريدونشهر و چادگان.



14-7- اجراي طرحهاي كنترل فرسايش بادي در مناطق بحراني بياباني و جلوگيري از فرسايش آبي در حوزه آبخيز سدها.



15-7- اجراي طرح تعادل دام و مرتع .



16-7- راه اندازي و تكميل مراكز رشد بخش كشاورزي در استان.



17-7- توسعه و تكميل پژوهشكده بيوتكنولوژي منطقه مركزي در استان اصفهان.



18-7- ايجاد بانك ژن گياهي و جانوري منطقه مركزي در استان اصفهان.



19-7- توسعه روشهاي مبارزه بيولوژيك با آفات و امراض كشاورزي در جهت حفظ منابع پايه و محيط زيست.



20-7- مطالعه‌، تكميل‌و‌توسعه روشهاي بهره‌برداري بهينه از ظرفيتهاي دام و طيورو آبزيان، اجراي طرحهاي اصلاح نژاد ، بهبود تغذيه دام ، توسعه بهداشت دام و ...



21-7- مطالعه ، تكميل و توسعه روشهاي بهره برداري بهينه از منابع آب ( اجراي طرحهاي تجهيز و نوسازي اراضي ، سيستم‌هاي آبياري تحت فشار ، شبكه‌هاي آبياري وامكان استفاده از شبكه هاي آبياري در توسعه آبزي پروري و ...) .



22-7- ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي (به ويژه در شهرستانهاي فريدن ، سميرم و ...) .



23-7- احداث آزمايشگاه دامپزشكي ممتاز منطقه اي به منظور شناخت بيماري هاي ويروسي ، ميكروبي و..



24-7- احداث آزمايشگاه دامپزشكي كنترل كيفي و بقاياي دارويي در مواد غذايي با منشاء مواد خام دامي جهت افزايش بهداشت عمومي .



25-7- ايجاد مركز بررسي و كنترل بيماري تب برفكي ( منطقه اي ) جهت بررسي ميزان ايجاد ايمنيت واكسن‌ها و كنترل بيماري تب برفكي و نهايتا ريشه كني در منطقه .



26-7- نظارت بر استاندارد سازي مواد غذايي با منشاء دامي با اعمال اصول بهداشت دامپزشكي و به كارگيري استاندارد هاي بين المللي در فرآيند توليد در كشتارگاه ها ، صنايع بسته بندي و فرآوري فرآورده هاي خام دامي و واحد هاي خوراك دام.



27-7- ايجاد پژوهشكده و ايستگاه تحقيقاتي بين المللي كوير و بيابان در يك منطقه كويري مناسب استان.







8) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي :



1-8- اجراي طرح‌هاي غربالگري براي شناسايي بيماران در معرض خطر و ميزان بروز شيوع بيماري‌هاي مزمن ( قلب و...).



2-8- توسعه و نوسازي بيمارستانهاي فرسوده و جايگزيني تجهيزات آنها براي ارائه خدمات درماني برتر.



3-8- ايجاد قطب شيوه زندگي ( Life Style) در دانشگاه علوم پزشكي .



4-8- ايجاد مركز مطالعات بيماريها با ابعاد ملي و منطقه‌اي در دانشگاه علوم پزشكي .



5-8- توسعه زيرساخت‌هاي اطلاع رساني با استفاده از فناوريهاي نوين در بخشهاي آموزشي ، پژوهشي و درماني.



6-8- توسعه دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي وامكانات فيزيكي براي ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي ،

‌آموزشي و تحقيقاتي و درماني در مقياس منطقه‌اي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي كاشان .



7-8- اجراي پروژه جامع سالمندان ( اجتماعي ، رواني ، اقتصادي و بهداشتي درماني ).



8-8- توسعه و تجهيز مراكز تحقيقات پزشكي با تأكيد بر بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي پزشكي، مركز تحقيقات باليني و گياهان دارويي و علوم پايه.



9-8- ايجاد مركز آموزش عالي علوم پزشكي مجازي منطقه اي.



10-8- توسعه مركز ملي و بين‌المللي آموزش پزشكي و مركز آموزش عالي علوم پزشكي مجازي .



11-8- توسعه اورژانسهاي جاده‌اي ، پيش بيمارستاني و بيمارستاني.



12-8- ارتقاء كمي و كيفي خدمات نظارتي جهت اجراي برنامه امنيت غذايي.



13-8- ايجاد رشته‌هاي طب سالمندان .



14-8- عملياتي نمودن سطح بندي خدمات سلامت.



15-8- تجهيز تخت‌هاي بيمارستاني مدرن بويژه در بخش سوانح و سوختگي با توجه به سرويس‌دهي به استان‌هاي همجوار.



16-8- توسعه و تجهيز مراكز تهيه مواد پايه‌اي دارويي.



17-8- ايجاد و توسعه بانك نگهداري و حفظ اعضاء بدن.



18-8- برقراري ارتباط Online اطلاعاتي بيمه خدمات درماني با ساير شعب در سطح كشور از طريق خطوط VPN به منظور ارائه تمامي خدمات در كليه نقاط كشور.



19-8- مجهز نمودن پايگاههاي انتقال خون به تجهيزات مدرن.



20-8- بهبود توسعه نيروي انساني متخصص در اداره كل انتقال خون استان.



21-8- توسعه بهداشت محيط و بهبود كنترل عوامل و اثرات محيطي بر سلامت.







9) وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري :

1-9- توسعه امكانات فيزيكي براي ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي آموزشي و تحقيقاتي در مقياس منطقه‌اي در دانشگاههاي هنر ، اصفهان و صنعتي اصفهان ، پيام نور و جامع علمي كاربردي .



2-9- ايجاد مركز آموزش عالي مجازي ( دانشگاههاي اصفهان و صنعتي اصفهان).



3-9- توسعه پژوهشكده برق و علوم كامپيوتر در دانشگاه اصفهان.



4-9- نهادسازي در جهت ثبت مالكيت معنوي اختراع و ابتكار و توسعه علم.



5-9- تقويت قطب‌هاي شيمي، فولاد ، خاكشناسي ، تكنولوژي زيردريا و ايجاد قطب بيوتكنولوژي و IT و ICT در دانشگاه‌ صنعتي اصفهان .



6-9- ايجاد قطب جغرافيا ، شيمي ، فيزيك ، زيست شناسي ، رياضي و زمين شناسي دردانشگاه اصفهان .



7-9- راه‌اندازي و توسعه گروهIT و ICT در دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان.



8-9- راه اندازي و توسعه مركز مطالعات زنان در دانشگاه اصفهان .



9-9- راه‌اندازي و گسترش رشته‌هاي توريسم و جهانگردي در دانشگاه اصفهان.



10-9- گسترش و راه‌اندازي رشته‌هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر جهان.



11-9- توسعه فضاهاي فيزيكي و راه‌اندازي رشته‌هاي جديد هنري ، طراحي صنعتي ، گردشگري و جهانگردي و روانشناسي محيطي در دانشگاه هنر اصفهان با توجه به نيازهاي منطقه اي ـ ملي و استقبال بين المللي.



12-9- ايجاد ، توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي و پژوهشي متناسب با ويژگي هاي خاص و نيازهاي دستگاههاي اجرايي استان.



13-9- ايجاد تمهيدات مناسب براي جهت دار نمودن پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در ارتباط با نيازهاي بخش صنعت ، خدمات و كشاورزي.



14-9- توسعه پارك هاي علمي ، تحقيقاتي و فناوري .



15-9- ايجاد شركتهاي خدمات فني و مهندسي ، شركتهاي مشاوره و طراحي و مؤسسات دانش محور.



16-9- مطالعه و ايجاد دالان علم و فناوري منطقه اي .



17-9- مطالعه و ايجاد مناطق ويژه علم و فناوري .



18-9- مطالعه و ايجاد مناطق آموزش حرفه‌اي و كاربردي بخش خصوصي در كنار پاركهاي فناوري در محدوده مناطق ويژه.



19-9- مطالعه و ايجاد مركز هم‌انديشي توسعه استان براي بهره‌برداري از ظرفيتهاي علمي و كارشناسي.



20-9- ايجاد و توسعه دانشگاه چند رسانه اي ( Multi media ) به صورت مشترك با دانشگاه‌هاي معتبر جهان .



21-9- گسترش مناسبات و همكاري هاي جديد با مراكز علمي و فرهنگي در سطح منطقه و جامعه بين المللي.



22-9- توسعه پژوهشكده ارتباطات و فناوري اطلاعات و پژوهشكده علوم و تكنولوژي زير دريا در دانشگاه صنعتي اصفهان.



23-9- ايجاد مراكز تحقيقات IT ، نانو تكنولوژي و بيو تكنولوژي در دانشگاههاي اصفهان.



24-9- ايجاد و توسعه دوره هاي آموزشي بين رشته اي در دانشگاههاي اصفهان.



25-9- ايجاد شركت هاي مشترك تحقيقاتي بين دانشگاههاي استان ، بخش خصوصي و دستگاه‌هاي اجرايي .





10) وزارت مسكن و شهرسازي :



1-10- ساخت مسكن ارزان قيمت براي گروههاي كم درآمد در بهارستان ، شاهين شهر و منظريه خميني شهر.



2-10- تهيه طرح جامع كلانشهر اصفهان .



3-10- تدوين ضوابط و اجراي سياستهاي مقاوم سازي سازه‌ها در شهرستانهاي در معرض خطر ( رانش زمين و زلزله).



4-10- تهيه طرحهاي زير ناحيه‌اي و تجديد نظر در طرحهاي جامع.



5-10- تدوين استاندارد و ايجاد فرهنگ مقاوم سازي ابنيه در بخش خصوصي.



6-10- تهيه نقشه‌هاي GIS استان تا پايان سال دوم برنامه.



7-10- تأمين مسكن روستايي و سند دار كردن خانه‌هاي روستايي.



8-10- مطالعه و اجراي طرحهاي هادي روستاهاي بالاي 50 خانوار.



9-10- تهيه وتدوين شناسنامه ساختمانهاي دولتي و مقاوم سازي آنها.



10-10- بهسازي ، مرمت ، نوسازي بافت‌هاي فرهنگي و تاريخي شهرها با اولويت شهر اصفهان.



11-10- احداث حداقل ده درصد واحدهاي مسكوني شهري در برنامه پنجساله بصورت استيجاري .



12-10- تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي مناسب در تأمين منابع مالي جهت تهيه طرحهاي شهري و تحقق كاربري اراضي خدماتي پيشنهادي ، با اولويت‌ كاربري هاي ورزشي ، آموزشي و فضاي سبز.



13-10- تهيه و تكميل الگوي مسكن در شهرهاي تاريخي و كويري متناسب با بافت سنتي آنها.









11) سازمان تربيت بدني :

1-11- تهيه و اجراي طرح جامع ورزش استان

2-11- تكميل ورزشگاه بزرگ اصفهان .

3-11- راه اندازي آكادمي آموزشي و پژوهشي تربيت بدني

4-11- تهيه و تدوين ضوابط راه‌اندازي مدارس ورزش.

5-11- ايجاد فضاهاي فرهنگي و ورزشي بانوان در پنج شهرستان استان.

6-11- مطالعه و احداث پيست اسكي در منطقه گلستان كوه خوانسار.

7-11- تكميل و تجهيز پيست هاي اسكي فريدونشهر و دالانكوه.

8-11- تكميل و ساخت سه مجموعه ورزشي در شهرستانهاي كاشان ، نجف آباد و شهرضا.

9-11- مطالعه و اجراي طرح توسعه ورزش‌هاي آبي بر روي رودخانه زاينده‌رود.





12) وزارت بازرگاني :

1-12- ايجاد پايانه‌ و سردخانه مجهز صادراتي با اولويت گمركات و فرودگاه اصفهان .

2-12- ايجاد دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در استان جهت صدور رواديد موقت

3-12- ايجاد مجتمع‌هاي كارگاهي صنوف توليدي جهت جلوگيري از توسعه صنوف آلاينده در مناطق شهري و انتقال تدريجي واحدهاي آلاينده موجود.

4-12- ايجاد نمايشگاه‌بين‌‌المللي‌و‌توسعه برگزاري نمايشگاههاي بين‌المللي‌در استان در‌راستاي سياست‌ تمركز‌زدايي.

5-12- ايجادو توسعه ظرفيت ذخيره‌سازي محصولات استراتژيك .

6-12- ايجاد بازار مجازي محصولات مزيت دار استان.

7-12- مطالعه و اجراي بارانداز ناحيه كويري استان.

8-12- ايجاد دفتر نمايندگي صندوق ضمانت صادرات در استان.

9-12- ايجاد بستر مناسب ارتباط مردم و مسئولين سازمان هاي صنفي از طريق رسانه هاي ملي و استاني .

10-12- ايجاد بانك اطلاعات كشفيات قاچاق به منظور تعيين راهكار مناسب جهت مقابله با قاچاق كالا .

11-12- ايجاد مركز آموزش بازرگاني .

12-12- ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان .







13) وزارت كشور :

1-13- تسريع در اجراي پرو‍ژه قطار شهري اصفهان به طول 51 كيلومتر درون شهري و 75 كيلومتر برون شهري در سه خط صفه – بهارستان ، كاوه – شاهين‌شهر ، اسلام آباد – زرين شهر.

2-13- ساماندهي ورود و اقامت اتباع بيگانه در استان .

3-13- ارتقاء درجه سازماني فرماندهي انتظامي استان و شهرستان ها.

4-13- اصلاح نظام تقسيمات كشوري در جهت اصول و موازين آمايشي.

5-13- تجهيز واحدهاي نيروي انتظامي به وسايل و تجهيزات مدرن.

6-13- اجراي سياستهاي تعديل نيروي انساني مازاد شهرداري‌ها و واگذاري 50% خدمات شهرداري‌ها در اداره امور شهر به بخش خصوصي.

7-13- تقويت ناوگان اتوبوسراني كلان شهر اصفهان و ديگر شهرها از طريق افزايش تعداد 200 واحد سالانه به ناوگان فعلي ( 1160 دستگاه فعال) و شهرهاي داراي سازمان اتوبوسراني ( شامل شهرضا ، خميني شهر ، شاهين‌شهر ، نجف آباد و كاشان ) به ميزان 110 دستگاه به طور متوسط سالانه ( از 340 دستگاه فعلي) و احداث توقفگاه و كنترل مركزي .

8-13- مطالعه تعيين مكان مناسب براي تخليه و دفن زباله (منطقه‌اي).

9-13- احداث 4 كارخانه كود كمپوست در چهار منطقه استان به ظرفيت 600 تن در روز.

10-13- اجراي طرح‌ جامع حمل و نقل شهر اصفهان .

11-13- مطالعه ارتباط رينگ سوم و كنارگذرهاي شرق و غرب اصفهان.

12-13- مطالعه ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهرهاي بالاي 50 هزار نفر.

13-13- تجهيز مطلوب شهرداريهاي استان به ماشين‌آلات‌و‌تجهيزات مورد نياز.

14-13- بررسي و اجراي طرح استفاده از پسابها صرفا" در توسعه فضاي سبز .

15-13- احداث باغ گياه شناسي شهر اصفهان.

16-13- تكميل كمربند سبز كلان شهر اصفهان.

17-13- تدوين و اجراي نظام مديريت كلان شهري اصفهان ( مشتمل بر 30 شهر).

18-13- تهيه و اجراي طرحهاي حفاظتي استان ( ساماندهي رودخانه‌ها و مسيلها و ...) .

19-13- افزايش ميزان آمادگي مقابله با حوادث غير مترقبه از طريق آموزش مربي ، امدادگر داوطلب ، نيروهاي تخصصي و آموزش خود امدادي.

20-13- افزايش پوشش بيمه‌اي در محدوده‌هاي شهري به منظور جبران خسارت در مقابل حوادث.

21-13- گسترش دهياري‌ها در 930 روستاي بالاي 20 خانوار .

22-13- تهيه و اجراي GIS شهري در شهرهاي استان به مقياس 25000 : 1 .

23-13- راه اندازي اتاق بحران استان و شهرستان ها .

24-13- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي مالي جهت اجرايي نمودن طرح هاي شهري مصوب و تحقق كاربري اراضي خدماتي پيشنهادي با اولويت كاربري ورزش ، آموزشي و فضاي سبز .

25-13- راه‌اندازي سيستم‌هاي مكانيزه در جهت بهبود وضعيت ترافيكي داخل و برون شهري و راههاي ترانزيتي.

26-13- طراحي سيستم‌ نرم‌افزاري كنترل جمعيت واجتماعات در مقوله پيشگيري از جرائم.

27-13- ايجاد و توسعه سيستمهاي جامع مكانيزه به منظور تسريع و تسهيل در بسط عدالت و توزيع خدمات امنيتي.

28-13- ايجاد پايگاههاي ارتباطي مناسب به منظور پوشش امنيتي در ناحيه كويري استان.

29-13- راه اندازي ستادهاي فرماندهي انتظامي شهرستان ها و كلانتري ها و پاسگاه هاي مصوب .

30-13- راه انداري دفاتر سازمان ملي جوانان در شهرستان هاي استان.

31-13- اجراي طرح جامع اتوماسيون ثبت احوال .

32-13- توسعه خدمت رساني دستگاه هاي دولتي از طريق سيستم پرتال استان.





14) سازمان مديريت و برنامه ريزي :

1-14- تهيه طرح آمايش و توسعه منطقه‌اي استان .



2-14- تدوين ضوابط و آئين‌نامه‌هاي مربوط جهت تحرك‌بخشي به فعاليتهاي اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته استان.



3-14- ايجاد و به هنگام سازي سايت اطلاع رساني مبتني بر GIS.



4-14- تهيه طرح يكپارچه استقرار دولت الكترونيك در استان و بهينه سازي اندازه دولت محلي.



5-14- تهيه طرح جامع اصلاح نظام اداري و اجرايي استان ( بهبود سيستم‌ها و روش‌ها و اتوماسيون اداري).



6-14- طراحي و پياده‌سازي نظام نوآوري و كارآفريني.



7-14- طراحي و اجراي الگوي يكپارچه نظام اداري و اجرايي.



8-14- تمهيد لازم جهت اجرايي نمودن ماده 61 قانون برنامه سوم به منظور جلوگيري از شروع اجراي طرح‌هاي غير قابل توجيه .



9-14- طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مديريت نظام اداري و اجرايي.



10-14- طراحي و اجراي الگوي عملياتي كاهش تصدي‌هاي دولت.



11-14- اجرايي نمودن مواد 88 و 89 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.



12-14- مطالعه و ساماندهي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در استان.



13-14- مطالعه و طراحي الگوي ارتقاء بهره‌وري.



14-14- عملياتي نمودن بودجه .



15-14- تدوين ضوابط و الگوهاي مربوط به ساماندهي نظامهاي آماري ثبتي و منظقه‌اي در بخش‌هاي مختلف.



16-14- شاخص‌مند نمودن توزيع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي.



17-14- تدوين ضوابط و معيارهاي نظارت فني با همكاري نهادهاي بخش خصوصي و NGO ها .



18-14- تمهيدات مناسب جهت هم‌انديشي بخش خصوصي و دولتي در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري.



19-14- اصلاح آيين نامه هاي مربوط به مناطق محروم و محلوظ نمودن مناطق غير برخوردار استان اصفهان در اين آيين نامه به ويژه مناطق كويري.



20-14- تهيه طرح توسعه منطقه اي كوير مركز ي .









15) سازمان حفاظت محيط زيست :

1-15- طراحي و اجراي ضوابط دفع اصولي ضايعات جامد خطرناك و غير خطرناك نظير بازيافت ، زباله سوز ، كمپوست و دفن.



2-15- پيگيري و اجراي تمام محورهاي پروژه‌هاي " طرح جامع كاهش آلودگي هواي اصفهان" به منظور كاهش آلودگي هواي اصفهان تا حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني.



3-15- پيگيري و اجراي تمام محورها و پروژه‌هاي " طرح جامع كاهش آلودگي منابع آب استان اصفهان " .



4-15- ايجاد و تجهيز شبكه سنجش و پايش آلودگي هواي شهر اصفهان و ديگر شهرهاي آلوده استان به منظور مديريت بهينه كنترل آلودگي هوا.



5-15- مطالعه شناسايي كميت و كيفيت منابع آلاينده استان به منظور مديريت كنترل آلودگي آنها.



6-15- اجراي ضوابط و قوانين زيست محيطي با همكاري دستگاههاي ذيربط .



7-15- تجهيز شبكه سنجش كيفيت منابع آب استان به منظور مديريت بهينه كنترل آلودگي منابع آب.



8-15- مطالعه احياي اكوسيستم تالاب گاوخوني.



9-15- طراحي و اجراي برنامه مدون و طولاني مدت براي شناسايي و افزايش سطح مناطق حفاظت شده در جهت حفاظت از گونه‌هاي جانوري و گياهي استان.



10-15- تهيه و تدوين ضوابط توسعه اكوتوريسم در استان اصفهان با اولويت مناطق حفاظت شده.



11-15- تهيه طرح مديريت صحيح آب در حوزه زاينده رود به منظور حفظ اكوسيستم زاينده رود.



12-15- مطالعه و اجراي برنامه جامع جلوگيري از آلودگي هوا ،آب و خاك در شهرهاي آلوده استان.



13-15- تكميل و اجراي طرح كمربند سبز شهر اصفهان و اجراي طرح مشابه در شهرهاي بزرگ صنعتي استان .







16) وزارت امور اقتصادي و دارايي :

1-16- اصلاح قوانين معافيتها و اعمال تخفيفهاي مالياتي در راستاي حمايت از توليد در مناطق كمتر توسعه يافته.



2-16- تهيه و تدوين قوانين مربوط به ماليات بر ارزش افزوده.



3-16- تهيه ، تدوين و اجراي قوانين ماليات بر مصرف.



4-16- استاني نمودن رديفهاي درآمدي مربوط به شركتهاي دولتي در استان .



5-16- تمركز درآمدها و هزينه ها در خزانه استان.



6-16- ايجاد سازوكار هاي لازم جهت گسترش شبكه بانكي و بيمه‌هاي خصوصي.



7-16- راه‌اندازي و تكميل بانكداري الكترونيكي.



8-16- تدوين قوانين و مقررات لازم جهت ساماندهي بازار سرمايه با تأكيد بر بازارهاي غير رسمي.



9-16- ايجاد و گسترش بازار بورس كالاهاي كشاورزي.



10-16- اصلاح قوانين معافيت ها و تخفيف هاي مالياتي در راستاي حمايت از توليد و هدايت ماليات به بخش هاي واسطه گري و دلالي.





17) وزارت نفت :

1-17- اجرا و تكميل گازرساني به شهرها و رساندن تعداد اين شهرها به مرز شهرهاي سبز ( 87 شهر).



2-17- گازرساني به كليه روستاهاي استان در شعاع 5 كيلومتري خطوط لوله گاز.



3-17- گازرساني به محورهاي صنعتي و صنايع پر مصرف و شناسايي و گازرساني به محورهاي جديد صنعتي به ويژه محورهاي پر مصرف سگزي ، برخوار و سين و جاده تهران.



4-17- اجراي خطوط انتقال جديد گاز به منظور تقويت خطوط انتقال گاز به مراكز مصرف و تأمين گاز مطمئن جهت مصرف كنندگان (1 - خط انتقال تقويتي شرق اصفهان 2 – خط انتقال تقويتي داران

3 – خط انتقال تقويتي كاشان و ...).



5-17- تكميل خطوط انتقال در دست اجرا ( خط انتقال چادگان ، خط انتقال هسا و ...).



6-17- نصب ايستگاههاي CGS با ظرفيت بالا مطابق با ظرفيت خطوط انتقال اجرا شده جديد .



7-17- انتقال ايستگاههاي گاز داخل محدوده شهرها به خارج از شهرها ( ايستگاه هاي دنبه ، كهريزسنگ ، اداره گاز كاشان).



8-17- اصلاح و تقويت خطوط تغذيه شبكه‌هاي گازرساني به ويژه شهر اصفهان.



9-17- گازرساني به شهركها و مجتمع‌هاي گلخانه‌اي در محدوده مناسب از شبكه اصلي .



10-17- مطالعه و اكتشاف نفت در منطقه آران و بيدگل و زواره .



11-17- بهينه سازي واحدهاي پالايشگاه اصفهان و احداث واحدهاي جديد.



12-17- مطالعه و امكان سنجي انتقال و احداث انبارها.



13-17- مطالعه و احداث جايگاه سوخت‌گيري CNG در طول محورهاي ارتباطي و شهرها.



14-17- احداث مخزن 4 ميليون ليتري عملياتي در انبار شهيد محمد منتظري.



15-17- ايجاد 4 مخزن 40 ميليون ليتري استراتژيك در انبار شهيد محمد منتظري.



16-17- اجراي طرح جامع جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق عشايري استان.







18) وزارت آموزش و پرورش :

1-18- توجه خاص به برنامه سند ملي EFA ( آموزش براي همه ) در راستاي كيفيت بخشي به آموزش و پرورش و جذب كودكان بازمانده از تحصيل و توسعه پوشش تحصيلي از طريق روش هاي نوين .

2-18- تجهيز مدارس به سيستم آموزش IT در همه سطوح آموزش و پرورش .

3-18- بكارگيري شيوه هاي نوين آموزشي و كاهش فاصله در كيفيت آموزش و شيوه ها و ابزارهاي مورداستفاده از طريق ارتباط با مجامع آموزشي ـ فرهنگي بين المللي ( با تاكيد بر آموزش مجازي ).

4-18- راه اندازي و تكميل پژوهش سراهاي دانش آموزي .

5-18- ايجاد انگيزه هاي لازم براي ماندگاري و جذب معلمان مجرب از طريق استقلال نسبي اداره مدارس و مناطق آموزشي .

6-18- گسترش پوشش رسانه ارتباط جمعي در راستاي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي .

7-18- تدوين كتابهاي پيش دبستاني و فراگير شدن آموزش و پرورش اين مقطع به عنوان مبناي توسعه علمي ، پرورش ديني و اخلاقي.

8-18- تدوين برنامه هاي آموزش حفظ ، نگهداري و احيا ي محيط زيست براي دانش آموزان .

9-18- ايجاد مراكز مشاوره به منظور هدايت دانش‌آموزان بر اساس استعداد ، توانايي و قابليت در رشته و شاخه‌هاي مختلف تحصيلي .

10-18- توسعه مشاركت دانش آموزان در اداره امور مدرسه .

11-18- توسعه امكانات فيزيكي شامل تجهيز كارگاهها ، آزمايشگاهها و توسعه فضا در مراكز آموزش عالي استان .

12-18- تنوع بخشي به رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش .

13-18- هدايت دانش آموزان به دوره هاي آموزشي مهارت هاي كاربردي و كاردانش .

14-18- گسترش آموزش تلفيقي براي تعامل بيشتر ميان دانش آموزان استثنايي و ساير دانش آموزان .

15-18- بهبود كيفيت و جذاب نمودن فضاهاي آموزشي و پرورشي متناسب با نيازها و ويژگي هاي دانش آموزان .

16-18- توسعه و تقويت تشكل هاي علمي معلمان .

17-18- طراحي و اجراي خاص براي ساختمان مدارس دخترانه .

18-18- تكميل طرح جامع شناسايي وضعيت فضاهاي آموزشي استان.

19-18- جهت گيري اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل آموزش و پرورش از ساخت و ساز به سمت تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي .

20-18- تشكيل صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي.





19) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات :

1-19- ايجاد و توسعه شبكه هوشمند IN و ارائه سرويسهاي جديد ارزش افزوده .

2-19- تأمين و پوشش ارتباطات سيار در كليه جاده‌هاي اصلي استان.

3-19- توسعه پي بستر ارتباطي ( BACK BONE ).

4-19- پياده سازي شبكه يكپارچه مبتني بر IP با استفاده از فناوري NGN در زيرساخت شبكه.

5-19- مشاركت در طراحي و ايجاد Data Center شبكه اينترانت استان جهت ارائه خدمات فناوري اطلاعات در محيط الكترونيك از جمله خدمات دولت الكترونيك در سطح استان.

6-19- واگذاري سرويسهاي ارتباطي ديتا Leased Line نقطه به نقطه- نقطه به چند نقطه .

7-19- پياده سازي سيستم‌هاي DWDM به منظور تأمين ظرفيت‌هاي بالا در اتصال حلقه‌هاي فيبر نوري مراكز مخابراتي در شهرهاي بزرگ و در مسيرهاي اصلي فيبر نوري بين شهري.

8-19- پياده سازي سيستمهاي SDH در شهرهاي كوچك و توسعه شبكه‌هاي انتقال شهري ، بين شهري با بكارگيري فيبر نوري.

9-19- جايگزيني تدريجي مراكزTX ‌به LX ‌و‌ارتقاء‌كيفي شبكه (‌توسعه برقراري‌ سيگنالينك شماره 7 ) .

10-19- ايجاد و توسعه مديريت شبكه يكپارچه TMN .

11-19- ايجاد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي.

12-19- تأمين سوئيچ تلفن ثابت براي روستاهاي با جمعيت بيش از 250 نفر.

13-19- تأمين پوشش ارتباطي مناطق روستايي و عشايري با استفاده از شبكه‌هاي تلفن سيار و WLL .

14-19- تهيه و تدوين ضوابط فعاليت بخش خصوصي ارائه دهنده سيگنالهاي مخابراتي.

15-19- تكميل و توسعه مركز تماس يا پرتال استان.





20) سازمان بهزيستي :

1-20- انتقال كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به بخش خصوصي و سازمان هاي غير دولتي .

2-20- تهيه و تدوين طرح جامع پيشگيري و كاهش اعتياد.

3-20- ساماندهي اجتماعي ـ رواني و فرهنگي سالمندان جامعه .

4-20- اجراي برنامه هاي جهاني توانبخشي مبتني بر جامعه ) ( C.B.R و آموزش مهارت هاي زندگي (C.S.E).





21) جمعيت هلال احمر :

1-21- ايجاد ستاد امداد و نجات منطقه مركزي در شهر اصفهان.

2-21- استانداردسازي خدمات امدادي .

3-21- تهيه و اجراي طرح پايگاه ذخيره وسايل و تجهيزات امدادي در مناطق امن نزديك به مركز استان و شهرهاي بزرگ .

4-21- ايجاد زمينه هاي مناسب براي سرمايه گذاري ، مشاركت و همكاري مردم در خصوص مقابله با حوادث و سوانح غير مترقبه .





22) قوه قضاييه ـ

سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي :

1-22- تجهيز كليه زندانها به قرنطينه استاندارد.

2-22- تقويت ، تكميل و گسترش سيستم‌هاي مخابراتي شامل انواع و اقسام راديوهاي دستي خودروئي و مادر و همچنين ارتباط كلي مخابراتي و راديويي بين زندانهاي استان.

3-22- انتقال زندان مركزي به خارج از محدوده شهري.

4-22- ساخت زندان نجف آباد.

5-22- مطالعه و احداث ساختمان زندان شهرضا در خارج از محدوده شهري.

6-22- اصلاح و بهسازي سلول هاي انفرادي در زندانهاي تابعه و مركزي .





23) قوه قضائيه ـ

سازمان پزشكي قانوني :

1-23- انتقال سالن تشريح پزشكي قانوني از محل كنوني ( فلكه فيض ) به خارج از شهر .









24) قوه قضائيه ـ

سازمان ثبت اسناد و املاك :

1-24- تكميل نقشه‌برداري اراضي استان .

2-24- اجراي طرح جامع اتوماسيون در سازمان ثبت اسناد و املاك استان ( ثبت شركت ها ، بايگاني ، تهيه ميكروفيلم و ...) .





25) وزارت دادگستري :

1-25-گسترش شوراهاي حل اختلاف در سطوح محلات شهري و روستايي و عشايري با پيش بيني تامين مكان‌هاي مناسب.









26) سازمان صدا و سيما :

1-26- توسعه پوشش شبكه راديو و تلويزيوني استان ( كليه شبكه‌ها).

2-26- توسعه و تكميل ساختمان و تأمين تجهيزات مورد نياز صدا و سيماي مركز استان.

3-26- ايجاد شبكه آموزش .

4-26- توليد برنامه هاي آگاهي دهنده ديني و در عين حال برنامه هاي سرگرم كننده .

5-26- توليد برنامه هاي بومي و خودكفايي در كنار استفاده از توليدات مركز .







27) سازمان تبليغات اسلامي :

1-27- گسترش فرهنگ قرآن خواني از طريق بهره گيري نوين از فن آوري اطلاعات.

2-27- تقويت ساختار تشكيلاتي دبيرخانه نهضت قرآن خواني .

3-27- برنامه ريزي جهت بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي از طريق انتقال مفاهيم ديني و قرآني به جامعه.

4-27- افزايش فعاليت هاي پژوهشي تا سقف 30 درصد در 5 سال آينده در حوزه هنري .

5-27- تامين امكانات و تجهيزات اداري و نيروي انساني مورد نياز با توجه به افزايش كمي مراكز حوزه هنري.

6-27- توسعه برنامه هاي فرهنگي هنري به ميزان 75 درصد در حوزه هنري .



28) كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان :

1-28- افزايش تعداد مراكز فرهنگي و هنري مطابق با نيازهاي جامعه و استانداردها.

29) سازمان اوقاف و امور خيريه :

1-29- تكميل مجتمع فرهنگي ، مذهبي امام خميني (ره) و مصلي بزرگ اصفهان.



30)وزارت تعاون :

1-30- تأسيس تعاونيها براي تصدي امور بنگاههاي اقتصادي دولتي از طريق :

- تشكيل تعاونيهاي متشكل از كاركنان بنگاهها .

- تشكيل تعاوني از مصرف كنندگان كالا و خدمات مرتبط به بنگاههاي مربوطه.

- تعاونيهاي متشكل از بنگاههاي اقتصادي كوچك

- تشكيل تعاوني عام با مشاركت گروههاي فوق و عموم مردم.



2-30- ايجاد تعاونيهاي سرمايه‌گذار با هدف سرمايه‌پذيري براي رشته فعاليتهاي معين و به دست گرفتن تصدي بنگاههاي دولتي و واگذاري به بخش غير دولتي .

3-30- ايجاد بانك اطلاعات و مراكز اطلاع رساني مورد نياز اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني و ساير بخشها.

4-30- ايجاد تشكلهاي حمايتي غير دولتي بخش در قالب خانه تعاون ، شركتهاي سرمايه‌گذار ، كانون اتحاديه‌هاي استاني و كشوري.

5-30- بهره‌گيري از فناوري جديد و تجارت الكترونيك در تعاونيها.

6-30- ايجاد مركز مشاوره براي كارآفرينان و فارغ التحصيلان و جوانان .

7-30- ايجاد پژوهشكده تعاون با همكاري اتاق تعاون و اتحاديه هاي تعاوني . ايجاد نمايشگاه دائمي ملي و بين المللي عرضه توانمندي هاي بخش تعاون در استان اصفهان .

8-30- ايجاد شهرك هاي تعاوني به منظور ساماندهي تعاوني هاي توليدي عمده استان.
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/08
تعداد بازدید: 10953
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal