کارمندان

     تلفن فرمانداری ۳۳۶۳۲۲۵۰

نام  و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
آقای میثم حاجیان
معاون سیاسی ۱۲۶
۱ آقای زباندان مسئول دفتر فرماندار ۱۰۳
۲ آقای محمدباقراسحاقی مسئول روابط عمومی ۱۶۹
۳ آقای علی شمسی بخشدار ۱۰۸
۵ آقای محمود زارعان دفتر سیاسی ۱۳۶
۶ آقای احمد غفاری دفتر سیاسی ۱۳۶
۷ آقای مهدی کریمزاده کارشناس سیاسی ۱۲۳
۸ خانم نجفی کارشناس برنامه ریزی ۱۴۰
۹ خانم حجازی کارشناس سیاسی ۱۲۶
۱۰ آقای سعید اژدری دفتر امور اجتماعی ۱۵۵
۱۱ خانم فرامرزی کارشناس حقوقی ۱۲۶
۱۲ خانم ابراهیمی دفتر امور اجتماعی ۱۵۵
۱۳ خانم نویدنژاد اموربانوان ۱۴۸
۱۴ آقای حسین حفیظی
معاون برنامه ریزی وعمرانی ۱۲۷
۱۵ آقای حسین برنجی زاده مسئول دفتر معاون برنامه ریزی ۱۲۷
۱۶ آقای علی کارگر دفتر فنی ۱۴۱
۱۷ آقای محمدرضا حیدرپور دفتر فنی ۱۴۲
۲۳ آقای حمید یاری امور مالی و اداری ۱۳۰
۲۴ خانم دباغی مسئول دبیرخانه ۱۵۰
۲۵ آقای مهدی فرزادفر دبیرخانه ۱۵۰
۲۶ آقای زمانی دبیرخانه ۱۵۰
۲۸ خانم پریشانی مسئول IT ۱۴۹

 

 

 

 


Skip to content