فرماندار

آقای حسن سلیمی-فرماندار شهرستان خمینی شهر

تلفن۳۳۶۳۲۲۵۰-داخلی ۱۰۲-۱۰۳


Skip to content