مسئول روابط عمومی

محمد باقر اسحاقی-مسئول روابط عمومی فرمانداری خمینی شهر

۳۳۶۳۲۲۵۰-داخلی ۱۶۴

 


Skip to content