بخشداری

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی :  علی شمسی

مدارک تحصیلی:

وضعیت استخدام :

سنوات خدمت :

تلفن :۳۳۶۳۲۲۵۰-داخلی۱۰۸

ایمیل:


Skip to content